บ้านแฝดนั้นดีอย่างไร?

บ้านแฝดนั้นดีอย่างไร? ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน ปี พ.ศ. 2535 กำหนดให้ขนาดที่ดินของบ้านเดี่ยวนั้นต้องมีความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เนื้อที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา และตัวอาคารต้องห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร