Home

บ้านแฝดนั้นดีอย่างไร?

ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน ปี พ.ศ. 2535 กำหนดให้ขนาดที่ดินของบ้านเดี่ยวนั้นต้องมีความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เนื้อที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา และตัวอาคารต้องห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ดังนั้น พื้นที่สูงสุดที่สามารถก่อสร้างอาคารได้ เท่ากับ 144 ตารางเมตร (ในกรณีก่อสร้างบ้าน 1 ชั้น)

แต่ในปัจจุบันเนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้น และบ้านส่วนใหญ่ก่อสร้างไม่ถึง 144 ตารางเมตร ทำให้ราคารวม (บ้าน + ที่ดิน + ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค) นั้นมีราคาสูง

ขณะเดียวกันบ้านแฝด ซึ่งกำหนดให้มีเนื้อที่ดินไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา ความกว้างหรือยาว ด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 8 เมตร และมีโครงสร้างด้านใดด้านหนึ่งติดกัน

ในอดีตบ้านแฝดนั้นจะขายในราคาถูกเนื่องจากใช้โครงสร้างผนังเดียวกัน และไม่มีความเป็นส่วนตัว แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายมีการประยุคแบบในการก่อสร้าง โดยนำโครงสร้างอื่นที่ไม่ใช่ผนัง เช่น โครงสร้างคานโรงจอดรถ โครงสร้างคานรับพื้น มาเชื่อมกัน เพื่อทำให้ส่วนของพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนั้นไม่ติดกันและเกิดความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อยู่อาศัยมากขึ้น และมีการเปลี่ยนชื่อเรียกบ้านเพื่อสร้างความแตกต่างจากบ้านแฝดแบบเดิม เช่น บ้านทรงอิสระ หรือบ้านคิดแนวใหม่

แต่ประโยชน์ของบ้านแฝดชนิดนี้คือ สามารถให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อยู่อาศัยเช่นเดียวกับบ้านเดี่ยว ในราคาที่ต่ำลง