พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก (Project development)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กบนทำเลที่มีศักยภาพ เน้นการออกแบบตอบสนอง lifestyle ที่เปลี่ยนไปจากเดิมตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น 3 แนวคิดหลักคือ

1. ประโยชน์การใช้สอย (Function)

2. ดีไซน์ที่เรียบง่าย (Design)

3. ความประณีตในการก่อสร้าง (Craftsmanship)

ออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัย (Project Renovation)

เราเชื่อว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนตาม จึงเป็นที่มาของบริการด้านการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่บนทำเลเดิม

วิธีการทำงานของเราจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1. ให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบ
    – ให้คำปรึกษาด้านดีไซน์และประโยชน์การใช้สอย ในการปรับปรุง

2. งบประมาณ และระยะเวลาการปรับปรุง
    – ประมาณการราคา ระยะเวลาก่อสร้างรวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

3. ยื่นเอกสารแก้ไข ปรับปรุงการก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ
    – ให้คำปรึกษาและจัดการการยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจคุณภาพและดูแลงานก่อสร้างทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน
    – ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบงาน

ให้คำปรึกษา ด้านการงานออกแบบ งานพัฒนาโครงการ และการตลาดออนไลน์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ (Project Consulting)

ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ จากข้อมูลตลาดและลงสำรวจพื้นที่จริง โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการทำงาน

1. การวิเคราะห์ทำเล
    – นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สถานที่และพื้นที่แวดล้อม การเข้าถึงและข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การศึกษาตลาด
    – การลงสำรวจตลาดด้านคู่แข่ง รูปแบบและทิศทางราคาของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

3. การศึกษาความเป็นไปได้
    – ให้คำปรึกษาและแนะนำความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินมูลค่าโครงการ ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนของโครงการ

4. คำแนะนำการพัฒนา
    – การหาช่องว่างในตลาดเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์การใช้สอยสูงสุด ตามแนวทาง Highest and best use จากข้อมูลตลาดและศักยภาพของทำเล

5. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาโครงการ
    – ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของที่ดินเพื่อแนะนำและวางแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาให้มากที่สุด